Twitter Facebook Youtube Google

Norite gerai išauginti savo vaikus?
Tai padarykite juos laimingus.

auklesuzsienyje.lt komanda

AuklėsUžsienyje.lt nauojimosi sąlygos

Auklesuzsienyje.lt svetainės sąlygos ir taisyklės

1.     Ši sutartis yra tarp Auklesuzsienyje.LT  (SEO Wolfs, 42 Tanfield Road, Crodyon, London CR0 1AL, el. pašto adresas – info@auklesuzsienyje.lt) (toliau –AUKLESUZSIENYJE.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine AUKLESUZSIENYJE.lt (toliau – Svetainė).
2.     Naudodamasis Svetaine Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau Sąlygos), sutinka bei įsipareigoja jų laikytis. Sąlygos įsigalios nuo tada, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir AUKLESUZSIENYJE.LT laiką.
3.     Sąlygos apima visus veiksmus, tuo metu, kai Klientas yra prisijungęs prie Svetainės. Paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant bet kokio pobūdžio informacijos ir duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
4.     Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Sąlygose nustatytų reikalavimų, kuomet bet kokiu būdu naudojasi Svetaine ir Paslaugomis. Jei Klientas nesutinka ir nesilaiko Sąlygų, jam nesuteikiama teisė naudotis Svetaine ir Paslaugomis.
5.     AUKLESUZSIENYJE.LT suteikia Klientams internetinę Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę sukurti savo anketą (toliau – Anketa), peržiūrėti ir ieškoti Anketų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
6.     AUKLESUZSIENYJE.LT nebus Kliento agentu ir nedalyvaus su Svetainėje susijusiuose sandoriuose tarp Klientų.
7.     Informacijos paviešinimas Svetainėje nėra laikoma AUKLESUZSIENYJE.LT pasiūlymu sudaryti sandorį.
8.     Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso AUKLESUZSIENYJE.LT.
9.     Klientas, naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir pateikdamas bet kokią informaciją į Svetainę, bet kokiam laikui, neatlygintinai ir bet kokioje teritorijoje perduoda AUKLESUZSIENYJE.LT teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, viešai skelbti, platinti, parduoti ar nuomuoti Kliento informaciją bei bet kokiais tikslais.
10.   Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už mokestį (toliau – Apmokamos Paslaugos). Mokamų paslaugų kaina ir abibūdinimas yra nurodyti Svetainės puslapyje pavadinimu Kainynas.
11.   Klientas sutinka, kad jis gali naudotis Apokamomis Paslaugomis tik po to, kai Klientas sumoka AUKLESUZSIENYJE.LT už Apmokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę bet kada be įspėjimo pakeisti Apmokamų Paslaugų kainą ir mokėjimo tvarką.  Jei Apmokamos Paslaugos yra sustabdomos arba apribojamos dėl negauto mokesčio pagal nustatytą tvarką arba dėl Sąlygų pažeidimo, AUKLESUZSIENYJE.LT, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Apmokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Apmokamos Paslaugos. AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę apriboti arba nutraukti Paslaugų teikimą neribotam laikotarpiui techninių darbų metu. AUKLESUZSIENYJE.LT įsipareigoja apie tai pranešti visiems klientams nurodytu elektroniniu paštu. Jei Paslaugos nėra prieinamos Klientui ilgiau nei valandą, AUKLESUZSIENYJE.LT gali bet neprivalo pratęsti Apmokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Apmokamos Paslaugos
12.   Sąlygoms yra taikoma Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teisė. Visi tarp AUKLESUZSIENYJE.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Jei derybos nepavyksta, ginčas galutinai sprendžiamas Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal AUKLESUZSIENYJE.LT buveinės vietą.

Kliento teisės:

13.   Klientas supranta ir sutinka su šiais įsipareigojimais:
a)     nenaudoti Svetainės / Paslaugų nelegaliems veiksmams vykdyti ar viešos tvarkos pažeidimams bei nereklamuoti informacijos, kurioje minimi su AUKLESUZSIENYJE.LT konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ar paslaugos.
b)     naudodamasis Svetaine / Paslaugomis pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie siūlomas paslaugas susijusias tik su vaikų priežiūra; Jei viešai paskelbta informacija pasikeičia laikui bėgant, Klientas privalo nedelsiant pakeisti tokią informacija Anketoje.
c)     užtikrinti, Kliento pateikiama informacija ir duomenys Svetainėje yra tikri ir nėra klaidingi, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, nepažeidžia teisėsaugos reikalavimų, neturi savyje virusų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės / Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine.
d)     už suteiktas Apmokamas Paslaugas atsiskaityti asmenine banko kortele arba per „PayPal“ sąskaitą. Jei yra naudojamasi ne asmenine banko kortele ar ne asmenine „PayPal“ sąskaita, duomenis įvedantis asmuo įsipareigoja, kad yra gavęs banko kortelės arba „PayPal“ sąskaitos savininko leidimą daryti apmokėjimą.
e)     nerinkti ir nepaviešinti Svetainės vartotojų duomenų ar veiksmų.
f)      saugoti ir neperduoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tretiesiems asmenims. Jei Kliento vartotojo vardas ar slaptažodis buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims, klientas privalo el.paštu pranešti AUKLESUZSIENYJE.LT. Jei Kliento prisijungimo vardas ar slaptažodis tampa žinomais tretiesiems asmenimis, AUKLESUZSIENYJE.LT už tai neatsako. AUKLESUZSIENYJE.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
g)     sukurtoje anketoje nerašyti teksto didžiosiomis raidėmis ir neskelbti beprasmių Anketų ar Anketų su neaiškiomiais simboliais;
14.   Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje bei tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Sąlygose bei sutinka, kad AUKLESUZSIENYJE.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teisės aktais bei šiomis Sąlygomis.
15.   Naudodamasis bet kuria Svetainės Paslauga Klientas taip pat supranta ir sutinka, kad Klientui gali prireikėti savo lėšomis sumokėti mokesčius, gautais naudojantis Paslaugomis (pvz., PVM ir kt.);

AUKLESUZSIENYJE.LT teisės:

16.   AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę nutraukti ar apriboti Kliento galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, jei Klientas pažeidžia šias Sąlygas ar nesilaiko savo įsipareigojimų, kurie yra numatyt šiose Sąlygose arba pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine arba tyčia pateikia apgaulingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, AUKLESUZSIENYJE.LT nuomone, netinkamai elgiasi;
17.   AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje.
18.   AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus naudodama teisėtas priemones;
19.   AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Anketas ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, AUKLESUZSIENYJE.LT nuomone, jie pažeidžia šias Sąlygas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale arba jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Kliento anketa tokiu atveju bus pašalinta be įspėjimo, bet Klientas gali pateikti skundą dėl sprendimo elektroniniu paštu info@auklesuzsienyje.lt. AUKLESUZSIENYJE.LT sprendimas yra galutinis.
20.   AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę bet kada Svetainės ribose pertvarkyti Anketas tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
21.   Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus šiose Sąlygose, AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, kuri gali būti nuo 50 iki 100  svarų sterlingų.
22.   AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus Auklesuzsienyje.Lt  pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus parašydamas elektroniniu paštu info@auklesuzsienyje.lt.
23.   AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
24.   Svetainė yra tobulinama dėl patogesnio naudojimosi, taigi AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Sąlygas. AUKLESUZSIENYJE.LT praneš Klientui apie Sąlygų pasikeitimus nurodytu elektroniniu paštu, kurie įsigalios nuo pranešimo išsiuntimo datos.
25.   Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Sąlygų pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir i su jais sutinka.
 
Privatumo politika:

26.   Vadovaujantis šiose Sąlygose nustatyta tvarka AUKLESUZSIENYJE.LT turi teisę tvarkyti Kliento pateiktus, ar AUKLESUZSIENYJE.LT kitais būdais surinktus, asmens duomenis.
27.   Klientas turi teisę atšaukti leidimą AUKLESUZSIENYJE.LT tvarkyti Kliento asmens duomenis bet kuriuo metu, kuris įsigalios nuo pranešimo datos į ateitį, bet ne į praeitį.
28.   AUKLESUZSIENYJE.LT rinks ir saugos asmens duomenis elektroniniu būdu ir naudos asmens duomenis Paslaugų teikimui ir personalizavimui.
29.   AUKLESUZSIENYJE.LT neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Sąlygose, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

Atsakomybė:

30.   Klientas sutinka, kad AUKLESUZSIENYJE.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
31.   AUKLESUZSIENYJE.LT nebus atsakingas už paslaugų, įsigyjamų naudojantis Svetaine, kokybę.
32.   Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad AUKLESUZSIENYJE.LT nepatiekia garantijų dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai, be sutrikimų. AUKLESUZSIENYJE.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos netikslumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
33.   AUKLESUZSIENYJE.LT neatsako ir neatsakys už jokius nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine.
34.   AUKLESUZSIENYJE.LT neatsako už Anketose pateiktą ir rodomą informaciją ir jos teisingumą bei suvestos informacijos praradimą pasibaigus Anketos rodymui;
35.   Jei banko kortele arba per „PayPal“ sąskaitą buvo atsiskaityta be savininko sutikimo, AUKLESUZSIENYJE.LT neatsako už banko kortelės ar „PayPal“ sąskaitos savininko nuostolius.
36.   Klientas užtikrina, kad AUKLESUZSIENYJE.LT niekada nekils jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ar Paslaugomis.
37.   AUKLESUZSIENYJE.LT nėra atsakingas už trečiųjų asmenų kaltės Klientui nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Apmokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Apmokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas, bet Klientui prašant, AUKLESUZSIENYJE.LT gali, bet neprivalo pratęsti Apmokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Apmokamos Paslaugos.
38.   Klientas sutinka, kad jo naršyklėje gali būti naudojami slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą.